Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on apteekin palvelun järjestäminen asiak­kaalle. Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön. Lisäksi apteekki tuottaa sopimuk­seen tai asiakkaan suostumukseen perustuen asiakkaille erilaisia lääkehoitoon liittyviä palveluita. Annosjakelu­asiakkaista keräämme asiakas­sopimuksen, joita käytämme annosjakelu­palvelun toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Apteekin työntekijöillä on yleisen salassapito­velvol­lisuuden lisäksi asiakkaan lääke- ja terveydentilatietojen osalta lakisääteinen elinikäinen salassapitovelvollisuus.

 

Mistä apteekki saa tietoja?

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, jonka lisäksi saamme reseptilääkkeen oston yhteydessä tietoja yhteistyökumppaneiltamme, kuten Kelalta. Valtakunnallisesta reseptikeskuksesta saamme kaikki reseptitiedot toimitetuista ja sähköistetyistä resepteistä. Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva apteekki­sopimus, saadaan tästä tieto sopimukseen kirjatul­ta apteekilta tietojenvälityspalvelun kautta, minkä tietojen käsittelijänä toimii Suomen Apteekkariliitto. Kelasta apteekki saa tarvittavat lääke­korvaustiedot sekä tiedon mahdollisesta toimeentulotukeen kuuluvasta maksusitoumuksesta. Työpaikkakassatiedot saamme Kelan suorakorvauskyselypalvelun kautta. Muut maksu­sitoumukset apteekki kirjaa järjestelmäänsä asiakkaan esittämistä dokumenteista. Oikeus resepti­asiointiin varmistetaan henkilöl­lisyys­todistuksesta, Kela-kortista, potilasohjeesta tai henkilöllisyys varmistetaan muulla luotettavalla tavalla. Lisäksi apteekki voi tarkistaa asiointivaltuuden Suomi.fi-valtuudet -palvelun kautta apteekkijärjestelmässä. Palvelun käyttämiseksi asiakkaalla tulee olla mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, ajokortti, passi) ja muistaa puolesta-asioitavan henkilön henkilötunnus.

 

Minne apteekki siirtää ja luovuttaa tietoja? Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Toimitettujen reseptien tiedot tallentuvat apteekin tietojärjestelmiin, jossa ne säilytetään 13 kuukautta. Tämän jälkeen tiedot arkistoidaan viideksi vuodeksi. Kelan Resepti­keskukseen tallennetaan reseptien toimitustiedot sekä paperi- ja puhelin­reseptien tiedot. Lääkeostoja käsiteltäessä apteekki vähentää lääke­ostojen hinnasta Kelan ja vakuutus­­yhtiön tai työpaikka­kassan maksamia korvauksia. Kelalle luovutetaan Kelan tai työpaikka­­kassan korvaamien lääke­ostojen tilitys­tiedot. Mikäli oston maksajana toimii jo­kin muu osa­­puoli (esim. edunvalvoja, omainen, vakuutusyhtiö, kunta, toimeen­tulotuki, työpaikka­kassa), laskutus­­tiedot välitetään sopimuksen mukaan. Ostojen laskutuksessa, koneel­lisessa annosjakelussa tai apteekkisopimusten tarkistamisessa apteekki voi käyttää alihankkijoita, jotka toimivat tällöin henkilö­­tietojen käsitteli­jöinä. Henkilö­tietojen käsittely tapahtuu aina apteekin ohjauksessa. Apteekki säilyttää laskutus­- ja sopimusasiakkaiden henkilö­tietoja niin kauan kuin sopimukseen tai asiakas­suhteen hoitamiseen perustuen on tarpeen.

Kanta-asiakastiedot säilytetään apteekkijärjestelmässä ja mahdollinen manuaalinen aineisto eril­lisessä suojatussa tilassa toistaiseksi. Mikäli kanta-asiakkaan edellisestä asioimisesta on kulunut yli kaksi vuotta, hänen kanta-asiakastiedot poistetaan. Kanta-asiakas­tiedot voidaan poistaa myös asiakkaan pyynnöstä. Suostumuksensa antaneiden avain­asiakkaiden tietoja siirretään Avainapteekit Oy:lle sähköistä markkinointia varten.

Reseptejä uudistettaessa apteekki lähettää uudistamis­­pyynnön Kelan Resepti­­keskukseen, joka välittää pyynnön automaattisesti asiakkaan ilmoittamaan terveyden­huollon yksik­köön. Uudistamispyynnön lähettäminen perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.

Terveydenhuollon valvontatilanteissa voidaan pyynnöstä luovuttaa reseptiostosten tietoja valvovalle viranomaiselle.

Kamera­valvonnan tietoja voidaan rikosepäily­tapauksis­sa luovut­taa poliisil­le.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Lisätietoja

Apteekin henkilökunnalta voi milloin tahansa pyytää tietosuojaselosteen tai lisätietoja henkilö­tietojen käsit­telystä.

Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä Viitasaaren apteekkiin.

 

 

Päivitetty 14.7.2020